Zasiłek pogrzebowy KRUS

KOMU PRZYSŁUGUJE? JAKA JEST JEGO WYSOKOŚĆ?

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, może Ci przysługiwać zasiłek pogrzebowy z KRUS.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy KRUS ?

Zasiłek pogrzebowy KRUS wypłacany z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnika ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje w przypadku śmierci:

 1. osoby ubezpieczonej, nie wyłączając osób podlegających tylko ubezpieczeniom wypadkowym, chorobowym lub macierzyńskim
 2. osoby pobierającej do emeryturę lub rentę z ubezpieczenia KRUS
 3. członka rodziny osób, o których mowa w pkt 1 lub 2. Zgodnie z przepisami członkiem rodziny są:
  • małżonek (wdowa, wdowiec),
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3,
  • rodzeństwo,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
 4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać:

 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • inna osoba niż członek rodziny.

Wysokość zasiłku

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4.000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny (inna osoba) poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny (innej osobie) w kwocie 4.000 zł.

W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek ten przyznaje się na podstawie odrębnych przepisów.

Jakie dokumenty złożyć do KRUS?

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk KRUS SR-26). Wniosek pobierzesz klikając w zdjęcie poniżej:
  druk KRUS SR-26
 • Skrócony odpis aktu zgonu.
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

Uwaga! Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Kiedy złożyć dokumenty?

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku. Jeżeli nie mogłeś dotrzymać tego terminu z powodu:

 • późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej,
 • albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych

złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dołącz dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy.

Uwaga! Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

JM. LARWA | Firma Pogrzebowa
Marek Larwa
tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Biuro Główne. Punkt Sprzedaży
ul. Polna 18, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Sala Pożegnań. Punkt Sprzedaży
ul. Lubelska 23A, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!