Urlop okolicznościowy

CZY PRZYSŁUGUJE MI URLOP OKOLICZNOŚCIOWY?

Urlop okolicznościowy, jest szczególnym uprawnieniem pracownika, który ze względu na zaistnienie pewnych zdarzeń, np. śmierci osoby spokrewnionej może skorzystać z jednego lub dwóch dni wolnego. Taki urlop nie wlicza się do rocznej puli urlopu wypoczynkowego (20 dni lub 26 dni). W związku z powyższym, aby otrzymać wolne z tytułu śmierci osoby bliskiej, jesteś zobowiązany przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek tak jak dzieje się to w przypadku wniosku urlopowego. Co ważne, pracodawca w tym przypadku może żądać od Ciebie dołączenia do wniosku aktu zgonu osoby zmarłej.

Uwaga! Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu okolicznościowego.

Jaki wymiar urlopu przysługuje na wypadek śmierci poszczególnych członków rodziny?

Dokładna liczba dni wolnych zależy od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą. Szczegóły związane z urlopem okolicznościowym opisuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy:

  • §15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
    • 1) 2 dni – w razie (...) zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, lub macochy,
    • 2) 1 dzień – w razie (...) zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Zasady przyznawania urlopu okolicznościowego

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy ze względu na szczególne okoliczności nie musi odbywać się w tym samym dniu, co okoliczności, które są podstawą udzielenia dodatkowego urlopu. W przypadku okoliczności, które uprawniają Cię do 2 dni wolnego, nie ma przepisów, które zobowiązywałyby do ich łącznego wykorzystania – między dniami wolnymi możesz zrobić przerwę, jednak nie na tyle długą, by mogły pojawić się wątpliwości co do zasadności przyznanego zwolnienia.

Jakie wynagrodzenie przysługuje za urlop okolicznościowy?

Za urlop okolicznościowy wynagrodzenia liczone jest tak samo, jak za urlop wypoczynkowy. Obliczając wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, w pierwszej kolejności należy ustalić stawkę wynagrodzenia za ten urlop ze stałych składników wynagrodzenia. Następnie ustala się kwotę wynagrodzenia za urlop okolicznościowy ze zmiennych składników miesiąca, w którym pracownik przebywał ma urlopie okolicznościowym.

Jeśli zdarzenie, które uprawnia do uzyskania urlopu okolicznościowego z powodu śmierci nastąpi w trakcie urlopu wypoczynkowego, pracownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Innymi słowy, pracownik nie może wystąpić do pracodawcy o przedłużenie urlopu za ten okres. Może jednak wnioskować do pracodawcy o przerwanie urlopu wypoczynkowego i przyznanie na ten czas urlopu okolicznościowego.

Uwaga! Pracownikowi, który nie wykorzystał dni wolnych „okolicznościowych”, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.

JM. LARWA | Firma Pogrzebowa
Marek Larwa
tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Biuro Główne. Punkt Sprzedaży
ul. Polna 18, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Sala Pożegnań. Punkt Sprzedaży
ul. Lubelska 23A, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!